P O R T R A I T S

       
 

 
 
 
 
 

Kurt Kusenberg um 1940